Ogłoszenia drobne Kraków Ogłoszenia drobne Kraków
www.ogloszenia.krakow.plOferta sprzedaży - nieruchomość gruntowa 50ar


Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o powierzchni ewidencyjnej 0.4957 ha, numerze ewidencyjnym 80 i 81, położona w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej, stanowiącej drogę główną wylotową klasy GP w kierunku na Kraków. Nieruchomość zlokalizowana w bardzo atrakcyjnym terenie, w strefie pośredniej (ok. 4km od centrum) o rewelacyjnym dostępie komunikacyjnym (na odcinku tym obecnie prowadzone są remonty nawierzchni oraz pasa i urządzeń drogowych. Nieruchomość posiada bezpośredni prawny dostęp do drogi publicznej (na tym etapie prac remontowych można w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości dowolnie urządzić zjazd z ul. Tarnowskiej, zgodnie z załącznikiem graficznym). Uregulowany stan wieczysto – księgowy. Tytuł prawa własności do nieruchomości – na rzecz osoby prawnej. Nieruchomość wolna od obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi. Nieruchomość o regularnym kształcie, położona w płaskim terenie, nie zadrzewiona, nie zakrzewiona. Przedmiotowa działka gruntu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Sącz-28”, zatwierdzonym Uchwała Nr XLII/498/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005 roku. Zgodnie z powołanym wyżej planem miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2.UM(28) – teren zabudowy mieszanej Ustala się: 1. Przeznaczenie terenu – usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową typu handel, gastronomia z miejscami noclegowymi, rzemiosło, biura oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej przebudowy i rozbudowy 3. Maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12 m. 4. Zakaz realizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży. 5. Obowiązek zachowania min. 30% powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 6. Minimalna powierzchnia działki – 800m2 7. Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 pkt 11e. Ponadto przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo w terenie oznaczonym symbolem 5.U(28) dla którego ustala się: 1. Przeznaczenie terenu – usługi typu handel, rzemiosło, gastronomia, obsługa komunikacji. 2. Obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu. 3. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnego z przeznaczeniem utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością jej przebudowy. 4. Maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12m. 5. Zakaz realizacji składów otwartych. 6. Obowiązek zachowania min. 20% powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 7. Powierzchnia zabudowy realizowanych budynków nie może być mniejsza niż 100m2 8. Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie działki zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 7 pkt 11e 9. Dojazd do terenu na warunkach zarządzającego drogą. Nieruchomość uzbrojona, posiadająca dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Przedmiotowa nieruchomość z uwagi na lokalizację, powierzchnię, regularny kształt, a także przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadaje się pod inwestycję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in.: salony sprzedaży samochodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obiekty handlowo-usługowe, w tym wielkopowierzchniowe oraz inną działalność gospodarczą o podobnym charakterze. Jednocześnie, ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości w bardzo szybko rozwijającym się komercyjnym terenie miasta, przy głównej drodze wylotowej w kierunku na Kraków jest to jedna z nielicznych już nieruchomości o tak szerokim planie zagospodarowania dająca takie możliwości rozbudowy, a bliskość kilku salonów samochodowych będzie dodatkowym atutem na rozwój oraz zwiększeniem konkurencyjności nowej Marki w tym sąsiedztwie.

Autor: Marian

Ogłoszenie nr 566318, z dnia: 2019-03-05

KONTAKT:


email:
kom.:695199999


ZDJĘCIA:


To ogłoszenie znajdziesz pod adresem:
www.ogloszenia.krakow.pl/566318

Prosimy o poinformowanie osoby kontaktowej, że ogłoszenie zostało znalezione na
www.ogloszenia.krakow.pl
Pomoże to nam w skutecznej promocji serwisu. Dziękujemy