ogloszenia.krakow.pl
Krakowski serwis ogłoszeniowy

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 10395 / Ogłoszenia oczekujące: 14
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu
Strony WWW Kraków Bramy garaże ogrodzenia automatyka Strony internetowe Kraków

Mieszkania Nieruchomosci - Wszystkie \ Mieszkania Nieruchomości \ Działkę sprzedam

Nr ogłoszenia 563924 z dnia 2019-01-14 / OFERTA PRYWATNA

Uniwersytet Jagielloński sprzeda działki

Uniwersytet Jagielloński
sprzeda nieruchomość w Polance Hallera
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Polance Hallera, gmina Skawina objętej księgą wieczystą nr KR3I/00009897/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 Polanka Hallera, o łącznej powierzchni 8884 m2. Działka 307/10 zabudowana jest połową budynku mieszkalnego, na pozostałej części nieruchomości znajdują się fundamenty 4 budynków. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Działki 307/10 i 307/11 znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (K5MN), pozostałe działki w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (K1MU). Nieruchomość objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej.

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
• imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
• aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• datę i miejsce sporządzenia oferty,
• podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
• w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
• proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie)
• potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ,
• oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
• oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w przypadku wymogu prawnego - zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.
VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.
VII. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.
VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.750,00 zł na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości w Polance Hallera”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 28.01.2019 r. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.
IX. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, fax 12 663 38 26, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
X. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera, gm. Skawina” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 04.02.2019 r. do godz. 12:00.
XI. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
XII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu: tel. 12 663 38 17, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl
XIII. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Od dnia 25 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 10 lat. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.

„Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu“.

Cena: 1000

Autor: Pan Marek Uliński

Kontakt:


Wstecz

Ilość wyświetleń: 567
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszenia.krakow.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Działkę sprzedam
Inne ogłoszenia tego użytkownika (1 ogł.):
dobaku.pl - aktualne ceny paliwa w Krakowie
 Zobacz również:


Korzystając z serwisu www.ogloszenia.krakow.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2019 ogloszenia.krakow.pl